×

Corona updates

Geüpdate op 13 juli om 15.00 uur.

Wij hebben deze speciale webpagina aangemaakt waarop we u vanaf 16 maart jl. op de hoogte houden van de maatregelen die wij moeten nemen rondom het coronavirus. We zullen de informatie bijwerken zodra er nieuws te melden is. Hou deze pagina daarom regelmatig in de gaten.

Wij volgen voortdurend alle adviezen van RIVM, GGD en gemeente en hebben dagelijks contact. Wij nemen onderstaande maatregelen voor de bescherming van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Met de maatregelen proberen we zoveel mogelijk besmetting te voorkomen.

Per 1 juli 2020 heeft het kabinet een verdere versoepeling van alle maatregelen aangekondigd. We volgen deze lijn, net zoals afgelopen maanden. Wat dit precies inhoudt beschrijven we hieronder. Onderstaande afspraken zijn ingegaan op woensdag 1 juli en gelden voorlopig voor onbepaalde tijd. Ons coronateam zal regelmatig evalueren hoe een en ander verloopt en op basis daarvan waar nodig / mogelijk bijstellen.

Een videoboodschap van onze bestuurder Lidy Evenhuis speciaal voor al onze cliënten (gemaakt op 2 april) vindt u hieronder. 

Belangrijkste maatregelen voor cliënten

De zorg voor onze cliënten vinden we ontzettend belangrijk. Vandaar dat we bij alle maatregelen die worden genomen kijken hoe we onze cliënten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen als er voor hen daardoor problemen ontstaan in hun eigen situatie. We houden contact met onze cliënten en zij kunnen hun locatie/begeleider te allen tijde benaderen. 

Algemeen

 • Onze medewerkers werken volgens de richtlijnen van het RIVM.
 • We houden ons strikt aan de 1,5 meter afstand en hygiëneregels.
 • Er wordt wekelijks contact onderhouden met alle cliënten om te kijken of we iets voor hen kunnen betekenen.

Sinds 20 maart is een nieuwe webpagina in de lucht waarop activiteiten gedeeld worden die in onze WBC’s maar ook thuis gedaan kunnen worden. Hou de pagina in de gaten voor leuke initiatieven!

Activiteitencentra (AC’s) / dagbesteding

AC’s zijn weer open
Na de algehele sluiting door de coronacrisis zijn we gefaseerd weer opengegaan. De openstelling is echter onder bepaalde voorwaarden omdat corona nog niet verdwenen is. Dat betekent dat we rekening moeten houden met de 1,5 meter, er goede afspraken zijn over de handhygiëne en we de groepen niet te groot kunnen maken. Sinds 1 juli krijgen alle cliënten een vorm van dagbesteding. Elk AC zit sinds 1 juli op de maximale capaciteit. We hebben binnen SGL richtlijnen opgesteld die we hieronder zullen weergeven.

Binnen elk activiteitencentrum (AC) van SGL zijn passende maatregelen genomen zoals looproutes, aparte ingangen, handhygiëne, zo weinig mogelijk uitwisseling tussen groepen etc. Het is dus heel erg veilig om weer naar onze dagbestedingslocaties te komen! Bekijk de filmpjes van de maatregelen op elk van onze AC's.

De komende maanden gaan we verder kijken hoe we dagbesteding nieuwe stijl versneld kunnen gaan invoeren. Planning is 1 september daar een start mee te maken, zodat cliënten van onze WBC’s dan ook weer naar een AC kunnen komen.

 • Elk AC zal minder cliënten per dag kunnen ontvangen, aangezien alle ruimtes ingericht gaan worden op de 1,5 meter.
 • Cliënten met verkoudheidsklachten worden niet toegelaten op het AC. Hij/zij blijft thuis en laat zich testen. Ook wanneer iemand anders uit het gezin/huis van de cliënt klachten heeft blijft de cliënt thuis. Dit wordt met elke client voorafgaand aan de start duidelijk afgesproken.
 • Op basis van het aantal cliënten zullen groepen geformeerd moeten worden. Daarbij wordt er uitgegaan van groepen van gemiddeld 8 cliënten. Hierbij wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden van de ruimtes en de 1,5 meter afstand onderling.
 • Binnen elk AC worden passende maatregelen genomen zoals looproutes, aparte ingangen, handhygiëne, zo weinig mogelijk uitwisseling tussen groepen etc.
 • Medewerkers en vrijwilligers werken op vaste locaties/groepen.
 • Dagelijks vindt er evaluatie plaats om indien nodig afspraken bij te kunnen stellen.

Onderaannemers
Cliënten mogen ook weer naar zorgboeren, sociale werkplaats etc. als deze de richtlijnen goed in acht nemen. Cliënten die op meerdere locaties dagbesteding hebben (bij SGL, of bij SGL in combinatie met onderaannemers) kunnen naar deze locaties gaan, men hoeft niet meer te kiezen. Ook wooncliënten kunnen vanaf deze datum naar de onderaannemer, zij kunnen vanaf 1 september pas naar het AC.

Instroom nieuwe dagbestedingscliënten
Voor nieuwe cliënten wordt ook het triagesysteem gehanteerd. Indien er nood is vindt overleg plaats met teamleider/regiomanager over de mogelijkheden om in te stromen. Rondleidingen op locatie zijn toegestaan, i.o.m. de locatie en onder de voorwaarde dat 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Vervoer
Uitgangspunt blijft dat cliënten zoveel mogelijk met eigen vervoer komen. Daar waar cliënten zelf niets kunnen regelen of het netwerk hierin niets kan betekenen, wordt vervoer door SGL georganiseerd. Cliënten dienen zonodig zelf voor mondkapjes voor in de bus te zorgen.

Cliënten dragen in de auto of bus een mondneusmasker, wanneer geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Hierin volgen we de afspraak van het kabinet t.a.v. openbaar vervoer. Het dragen van een mondneusmaskers geldt ook ingeval dat de cliënt door familie wordt opgehaald. Cliënten en familie dragen zelf zorg voor mondkapjes.

Wekelijks contact
Onze medewerkers van de AC’s blijven wekelijks telefonisch contact onderhouden met alle cliënten die niet naar een AC komen. Cliënten kunnen bellen met vragen of problemen.

Desinfectie
Bij de hoofdingang van elke locatie van SGL hangt een zuil met handendesinfectans. Bij alle overige ruimtes en ingangen staan handpompjes.

Woonbegeleidingscentra (WBC’s)

Onderstaande regels gelden mits er geen verdenking op / besmetting met corona is op locatie. Bij verdenking / besmetting moet er eerst sprake zijn van herstel plús 14 dagen quarantaine voor de hele locatie in verband met het welzijn van cliënten en medewerkers. 

Bezoekregeling
Onze bezoekregeling is vanaf 1 juli verruimd. Er is geen beperking meer t.a.v. het aantal bezoekmomenten of het aantal bezoekers. Bezoek hoeft ook niet meer vooraf een afspraak te maken.

Om zicht te houden op bezoek blijven de voordeuren gesloten, bezoek belt aan om binnen te komen. Bij binnenkomst vullen bezoekers een registratieformulier in en vindt er een gezondheidscheck plaats, zodat we bij een evt. besmetting kunnen achterhalen wie op bezoek is geweest. Het registratieformulier wordt 14 dagen op locatie bewaard en daarna vernietigd. Bezoek maakt geen gebruik van de algemene ruimten en gaat naar het appartement van de cliënt. Daar wordt 1,5 meter in acht genomen.

Op bezoek gaan of uit logeren
Ook afspraken t.a.v. op bezoek gaan of logeren zijn sinds 1 juli verruimd. Cliënten bepalen zelf hoe vaak en naar wie ze gaan. Hen wordt wel gevraagd om 1,5 meter afstand te houden. Medewerkers registreren in het ECD naar wie cliënten op bezoek gaan, zodat we bij een evt. besmetting familie of kennissen kunnen informeren.

Cliënten mogen wandelen of boodschappen doen
Daarbij wordt met cliënten besproken dat zij zich moeten houden aan handhygiëne, 1,5 meter afstand, en geen grote gezelschappen opzoeken. Als een medewerker inschat dat het voor de cliënt moeilijk is zich aan deze regel te houden, wordt er met de cliënt besproken hoe hier mee om te gaan. Waar mogelijk wordt de cliënt door een medewerker begeleid bij het naar buiten gaan.

Vakanties
SGL geeft cliënten het advies om niet op vakantie te gaan, gezien de risico’s die dit met zich meebrengt. Indien cliënten dit toch willen doen is dat eigen keuze. We vragen cliënten/familie/naasten eventuele plannen te bespreken met SGL zodat er goed gekeken kan worden naar de risico's en eventuele gevolgen. 

Als er een (verdenking op) besmetting is op locatie

Situatie bij een (mogelijke) besmetting cliënt:

 • Cliënt wordt getest en blijft in het eigen appartement.
 • De test moet via de huisarts worden aangevraagd, SGL kan deze niet meer aanvragen.
 • Indien de cliënt positief is getest, worden cliënten en medewerkers geïnformeerd.
 • Ook bezoekers worden in dit geval telefonisch geïnformeerd, zodat iedereen alert kan zijn op klachten en zich kan laten testen.  
 • De locatie gaat 14 dagen in quarantaine. Bezoek kan dan alleen op afspraak via raamcontact. Cliënten gaan 14 dagen niet meer op bezoek of naar de winkel.
 • Indien er geen nieuwe besmetting meer optreedt mag de locatie na deze 14 dagen weer opengesteld worden voor bezoek en mogen cliënten weer weg.

En verder...

 • Als een cliënt (lichte) verkoudheidsklachten of andere symptomen vertoont, spreken we met de cliënt af dat hij of zij in het appartement blijft. De cliënt laat dan een test doen (zie hierboven). 
  Tot wanneer? De richtlijn van het RIVM gaat ervan uit dat na 1 dag (24 uur) geen koorts- en geen andere klachten, zoals hoesten, verkoudheid etc. de quarantaine mag worden opgeheven. We blijven de richtlijnen van het RIVM gebruiken als uitgangspunt. Om er zeker van te zijn dat client echt klachtenvrij is, hanteren we nog 1 dag extra. Dus als client 2x 24 uur volledig klachtenvrij is, mag de quarantaine opgeheven worden.
 • Verder wordt gevraagd om creatief met de situatie om te gaan en ook te denken aan bijvoorbeeld Skype en Facetime.
 • Voor bewoners van onze woonbegeleidingscentra organiseren we activiteiten binnen het WBC.
 • Op een woonlocatie wordt samen met de cliënten bekeken op welke momenten men gebruik maakt van de algemene ruimtes. Dit zal per locatie verschillen. We vragen iedereen zich zoveel mogelijk te houden aan de 1,5 meter afstand richtlijnen.
 • Medewerkers van onze WBC’s trachten regelmatig contact met familie te onderhouden om ze op de hoogte te houden. Tip: kijk ook eens op de Facebook pagina van de betreffende locatie om te zien wat er allemaal gebeurt! Diverse locaties plaatsen regelmatig updates op Facebook.

Overig

 • Ook alle ingeplande behandelingen Hersenz zijn geannuleerd. De behandelaren hebben contact opgenomen met betreffende cliënten. De heropstart wordt inmiddels voorbereid.
 • Begeleiding thuis of individuele thuisbegeleiding vindt in principe op afstand plaats. Er wordt gebruik gemaakt van de diverse mogelijkheden tot (beeld)bellen. Daar waar begeleiding face to face de enige optie is voor een cliënt, kan dit worden overwogen. Dat kan alleen als zowel de medewerker als de client geen klachten ondervinden. Daarom wordt eerst telefonisch contact opgenomen. 
 • Ook met cliënten Dimenzie wordt telefonisch contact onderhouden, indien mogelijk via beeldbellen.
 • Logeren op onze WBC’s is sinds 1 juli weer mogelijk. Mits de cliënt en het netwerk gezond is. Als er een coronabesmetting op de locatie is zal het logeren niet door kunnen gaan.
 • Cliënten die uit logeren zijn gegaan totdat coronacrisis voorbij zou zijn, mogen terug naar de locatie. Als er geen zieken zijn in gezin waar ze gelogeerd hebben en ze zijn zelf gezond dan hoeven ze ook niet in quarantaine.
 • Externe behandelaren of professionals (fysiotherapie, logopedie, pedicure, thuiskapper) mogen starten op locatie, mits behandeling plaatsvindt in het eigen appartement van de cliënt. Ook mogen cliënten naar de betreffende praktijk gaan. Bij dit alles geldt dat de voor betreffende beroepsgroep geldende regels in acht worden genomen.
 • Bureau Ondersteuning (ons hoofdkantoor) is gesloten maar bereikbaar. Medewerkers zijn (thuis) aan het werk en helpen op alle mogelijke plekken.
 • Meer informatie en ondersteuning voor mantelzorgers van Steunpunt Mantelzorg Zuid vind je op deze website: https://www.mantelzorgzuid.nl/voor-mantelzorgers/.   

Belangrijkste maatregelen voor vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen blijven ondersteunen, mits zij geen klachten hebben en zelf ook echt willen. Ook voor de vrijwilligers gelden de afspraken van hygiëne en afstand houden. Verder blijft ook het uitgangspunt dat iedereen zo min mogelijk verschillende contacten heeft binnen SGL. Dus waar mogelijk op één groep werken, niet van locatie wisselen etc.

Als vrijwilligers ingezet worden in het vervoer worden ook de afspraken gehandhaafd. Cliënten meenemen in eigen vervoer vrijwilliger is toegestaan maar dan moeten cliënt en vrijwilliger een mondkapje dragen. Vrijwilligers of medewerkers die cliënten vervoeren krijgen een stoffen mondneusmasker van SGL. Dit zijn stoffen mondneusmaskers zonder filter.

Medewerkers en stagiaires

Medewerkers en stagiaires worden steeds geüpdate via ons intranet en via hun leidinggevenden. Vanzelfsprekend gelden ook hier de landelijke richtlijnen wat betreft hygiëne, lichamelijke klachten, thuiswerken en annulering van bijeenkomsten en activiteiten.  

Het is van groot belang dat we ons allemaal aan de landelijke richtlijnen houden om verdere besmetting te voorkomen. Heeft u hulp nodig of heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met SGL te zoeken via T: 045 - 800 08 00 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur). Vanzelfsprekend gaat onze zorg door en doen we ons best om alles zo goed mogelijk voor u te regelen. Mocht de situatie wijzigen dan maken wij dit op deze pagina bekend.