×

Corona updates

Geüpdate op 18 januari om 10.00 uur.

Wij hebben deze speciale webpagina aangemaakt waarop we u vanaf 16 maart jl. op de hoogte houden van de maatregelen die wij moeten nemen rondom het coronavirus. We zullen de informatie bijwerken zodra er nieuws te melden is. Hou deze pagina daarom regelmatig in de gaten.

Laatste nieuwe aanpassingen op deze pagina: 
(voor uitgebreidere informatie zie elders op deze pagina)

 • AC Sittard en AC Havikstraat zijn weer geopend sinds 11-1
 • WBC De Baandert in quarantaine
 • Wees extra alert
 • Onze afspraken gelden ten minste tot 9 februari 2021
 • Nieuwe nieuwsbrief voor cliënten, mantelzorgers en naasten toegevoegd.

Mantelzorgers / naasten ontvangen van ons regelmatig een digitale SGL nieuwsbrief over corona. Wilt u ook als eerste op de hoogte zijn en deze nieuwsbrief per mail ontvangen? Geef uw mailadres dan door aan een van onze medewerkers op locatie! Hier vindt u de laatst verstuurde nieuwsbrief. 

Introductie

Wij volgen voortdurend alle adviezen van RIVM, GGD en gemeente en hebben dagelijks contact. Wij nemen onderstaande maatregelen voor de bescherming van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Met de maatregelen proberen we zoveel mogelijk besmetting te voorkomen.

 • Onze medewerkers werken volgens de richtlijnen van het RIVM.
 • We houden ons strikt aan de 1,5 meter afstand en hygiëneregels.
 • Er wordt wekelijks contact onderhouden met alle cliënten om te kijken of we iets voor hen kunnen betekenen.

Onderstaande afspraken gelden voorlopig tot 9 februari 2021. Ons coronateam zal regelmatig evalueren hoe een en ander verloopt en op basis daarvan waar nodig / mogelijk bijstellen.

Een videoboodschap van onze bestuurder Lidy Evenhuis speciaal voor al onze cliënten (gemaakt op 2 april) vindt u hieronder. 

Algemeen

Alle actuele informatie en regels rondom het coronavirus vindt u vanaf nu in vier beleidsdocumenten:

We doen ons best om deze documenten voortdurend actueel te houden. Als u vragen heeft kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. 

Let op, deze documenten zijn eigendom van SGL. Niets uit deze documenten mag gebruikt of vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van SGL.

Belangrijkste maatregelen voor cliënten

De zorg voor onze cliënten vinden we ontzettend belangrijk. Vandaar dat we bij alle maatregelen die worden genomen kijken hoe we onze cliënten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen als er voor hen daardoor problemen ontstaan in hun eigen situatie. We houden contact met onze cliënten en zij kunnen hun locatie/begeleider te allen tijde benaderen. 

Sinds 20 maart 2020 is een nieuwe webpagina in de lucht waarop activiteiten gedeeld worden die in onze WBC’s maar ook thuis gedaan kunnen worden. Hou de pagina in de gaten voor leuke initiatieven!

Activiteitencentra (AC’s) / dagbesteding

Onze AC’s blijven open*, alle activiteiten kunnen doorgang vinden (natuurlijk met inachtname van de regels). Indien zich op een locatie meerdere besmettingen voordoen, kan het nodig zijn de locatie tijdelijk te sluiten. De huidige maatregelen werken goed en we begrijpen dat cliënten in deze periode dringend behoefte hebben aan deze activiteiten. 

Binnen elk activiteitencentrum (AC) van SGL zijn passende maatregelen genomen zoals looproutes, aparte ingangen, handhygiëne, zo weinig mogelijk uitwisseling tussen groepen etc. Het is dus heel erg veilig om weer naar onze dagbestedingslocaties te komen! Bekijk de filmpjes van de maatregelen op elk van onze AC's.

*Let op! AC Havikstraat en AC Sittard zijn sinds 11-1 weer geopend na een tijdelijke sluiting. 

Richtlijnen:

 • Cliënten met verkoudheidsklachten worden niet toegelaten op het AC. Hij/zij blijft thuis en laat zich testen. Ook wanneer iemand anders uit het gezin/huis van de cliënt klachten heeft blijft de cliënt thuis. 
 • Op basis van het aantal cliënten zijn groepen geformeerd. Daarbij wordt er uitgegaan van groepen van gemiddeld 8 cliënten. Hierbij wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden van de ruimtes en de 1,5 meter afstand onderling.
 • Voor cliënten die het activiteitencentrum bezoeken is per 13 oktober jl. het dragen van mondkapjes verder uitgebreid. We vragen cliënten om bij het verlaten van de bus en binnenkomst het mondkapje op te houden totdat men in de activiteitenruimte gaat zitten. Ook bij tussentijdse wisseling van meerdere groepen, wordt gevraagd een mondkapje te dragen. Aan het einde van de dag wordt gevraagd om bij in de activiteitenruimte al het mondkapje op te doen, in plaats van pas in de bus. Dit doen we, omdat tijdens deze momenten veel cliënten tegelijk gaan rondlopen. Ingeval van een nog niet opgemerkte besmetting lopen veel andere cliënten risico. Dit willen we voorkomen. Bekijk de poster.
 • Bezoekers van onze AC's dragen een mondkapje de wandelgangen en algemene ruimtes. Bekijk de poster.
 • Medewerkers en vrijwilligers werken zoveel mogelijk op vaste locaties/groepen.
 • Dagelijks vindt er evaluatie plaats om indien nodig afspraken bij te kunnen stellen.

Onderaannemers
Cliënten mogen weer naar zorgboeren, sociale werkplaats etc. als deze de richtlijnen goed in acht nemen. Cliënten die op meerdere locaties dagbesteding hebben (bij SGL, of bij SGL in combinatie met onderaannemers) kunnen naar deze locaties gaan, men hoeft niet meer te kiezen. Ook wooncliënten kunnen naar de onderaannemers.

Instroom nieuwe dagbestedingscliënten
Er kunnen rondleidingen gegeven worden aan nieuwe cliënten op een AC, mits vooraf een check plaatsvindt op mogelijke symptomen van het coronavirus en minimaal 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Nieuwe cliënten kunnen instromen wanneer zij klachtenvrij zijn en de voorafgaande 10 dagen niet in aanraking zijn geweest met iemand waarbij corona is geconstateerd.

Vervoer
Uitgangspunt blijft dat cliënten zoveel mogelijk met eigen vervoer komen. Daar waar cliënten zelf niets kunnen regelen of het netwerk hierin niets kan betekenen, wordt vervoer door SGL georganiseerd. Er mogen maximaal vier cliënten in één bus. Cliënten dragen in de auto of bus een mondneusmasker, wanneer geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Cliënten die met vervoer van SGL/Connexion komen dienen zelf mondkapjes te regelen voor in de bus.

Wekelijks contact
Onze medewerkers van de AC’s blijven wekelijks telefonisch contact onderhouden met alle cliënten die niet naar een AC komen. Cliënten kunnen bellen met vragen of problemen.

Woonbegeleidingscentra (WBC’s)

Momenteel is woonbegeleidingscentra De Baandert gesloten i.v.m. quarantaine. 

Zie voor afspraken over bezoek, logeren en vakanties bovenstaande beleidsdocumenten.

Situatie bij een (mogelijke) besmetting cliënt:

 • Cliënt wordt getest en blijft in het eigen appartement.
 • De test moet via de huisarts worden aangevraagd, SGL kan deze niet meer aanvragen.
 • Indien de cliënt positief is getest, worden cliënten en medewerkers geïnformeerd.
 • Ook bezoekers worden in dit geval telefonisch geïnformeerd, zodat iedereen alert kan zijn op klachten en zich kan laten testen.  
 • De locatie gaat in principe 10 dagen in quarantaine. Bezoek kan dan alleen op afspraak via raamcontact. Cliënten gaan 10 dagen niet meer op bezoek of naar de winkel. Echter, na 5 dagen quarantaine kunnen cliënten zich laten testen en bij alleen maar negatieve testen kan de quarantaine worden opgeheven.

En verder...

 • Per 15 december mag elke bewoner maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Dit vanwege de beperkte ruimte in de appartementen en de inachtname van de 1,5 meter afstand. 
 • Als een bewoner op bezoek gaat, geldt dezelfde afspraak (alleen op bezoek gaan bij kleine gezelschappen van maximaal twee personen – exclusief kinderen). 
 • Voor bezoekers zijn de regels met betrekking tot het gebruik van mondkapjes verder aangescherpt per 13 oktober jl. Aan elke bezoeker wordt gevraagd een mondkapje mee te brengen en deze op te doen in wandelgangen en algemene ruimtes. Voor bezoek geldt dat zij het mondkapje in het appartement van de cliënt af mogen doen, mits 1,5 meter afstand gehouden wordt. Bekijk de poster.
 • Als een cliënt (lichte) verkoudheidsklachten of andere symptomen vertoont, spreken we met de cliënt af dat hij of zij in het appartement blijft. De cliënt laat dan een test doen (zie hierboven). 
  Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de client in quarantaine. 
 • Verder wordt gevraagd om creatief met de situatie om te gaan en ook te denken aan bijvoorbeeld Skype en Facetime.
 • Voor bewoners van onze woonbegeleidingscentra organiseren we activiteiten binnen het WBC.
 • Op een woonlocatie wordt samen met de cliënten bekeken op welke momenten men gebruik maakt van de algemene ruimtes. Dit zal per locatie verschillen. We vragen iedereen zich zoveel mogelijk te houden aan de 1,5 meter afstand richtlijnen.
 • Medewerkers van onze WBC’s trachten regelmatig contact met familie te onderhouden om ze op de hoogte te houden. Tip: kijk ook eens op de Facebook pagina van de betreffende locatie om te zien wat er allemaal gebeurt! Diverse locaties plaatsen regelmatig updates op Facebook.

Overig

 • Onze Hersenz modules zijn inmiddels weer opgestart, waar mogelijk zijn bijeenkomsten online. Lees meer.
 • Begeleiding thuis of individuele thuisbegeleiding vindt in principe op afstand plaats. Er wordt gebruik gemaakt van de diverse mogelijkheden tot (beeld)bellen. Daar waar begeleiding face to face de enige optie is voor een cliënt, kan dit worden overwogen. Dat kan alleen als zowel de medewerker als de client geen klachten ondervinden. Daarom wordt eerst telefonisch contact opgenomen. 
 • Ook met cliënten Dimenzie wordt telefonisch contact onderhouden, indien mogelijk via beeldbellen.
 • Externe behandelaren of professionals (fysiotherapie, logopedie, pedicure, thuiskapper) mogen werken op locatie, mits behandeling plaatsvindt in het eigen appartement van de cliënt. Ook mogen cliënten naar de betreffende praktijk gaan. Bij dit alles geldt dat de voor betreffende beroepsgroep geldende regels in acht worden genomen.
 • Bureau Ondersteuning (ons hoofdkantoor) is gesloten maar bereikbaar. Medewerkers zijn (thuis) aan het werk en helpen op alle mogelijke plekken.
 • Meer informatie en ondersteuning voor mantelzorgers van Steunpunt Mantelzorg Zuid vind je op deze website: https://www.mantelzorgzuid.nl/voor-mantelzorgers/.   

Belangrijkste maatregelen voor vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen blijven ondersteunen, mits zij geen klachten hebben en zelf ook echt willen. Ook voor de vrijwilligers gelden de afspraken van hygiëne en afstand houden. Verder blijft ook het uitgangspunt dat iedereen zo min mogelijk verschillende contacten heeft binnen SGL. Dus waar mogelijk op één groep werken, niet van locatie wisselen etc.

Als vrijwilligers ingezet worden in het vervoer worden ook de afspraken gehandhaafd. Cliënten meenemen in eigen vervoer vrijwilliger is toegestaan maar dan moeten cliënt en vrijwilliger een mondkapje dragen. Vrijwilligers of medewerkers die cliënten vervoeren krijgen een stoffen mondneusmasker van SGL. Dit zijn stoffen mondneusmaskers zonder filter.

Medewerkers en stagiaires

Medewerkers en stagiaires worden steeds geüpdate via ons intranet en via hun leidinggevenden. Vanzelfsprekend gelden ook hier de landelijke richtlijnen wat betreft hygiëne, lichamelijke klachten, thuiswerken en annulering van bijeenkomsten en activiteiten.  

Het is van groot belang dat we ons allemaal aan de landelijke richtlijnen houden om verdere besmetting te voorkomen. Heeft u hulp nodig of heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met SGL te zoeken via T: 045 - 800 08 00 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur). Vanzelfsprekend gaat onze zorg door en doen we ons best om alles zo goed mogelijk voor u te regelen. Mocht de situatie wijzigen dan maken wij dit op deze pagina bekend.