×
Digitale informatiemap vrijwilligers

Sommige dingen moet je gewoon even weten voordat je begint met je vrijwilligerswerk. Deze vind je in onze digitale informatiemap hieronder. Wij wensen je veel plezier in je nieuwe vrijwilligerswerk bij SGL!

Beste vrijwilliger,

Wij vinden het belangrijk je goed te informeren over zaken die voor jou van belang zijn en over onderwerpen waar je in het vrijwilligerswerk mee te maken kunt krijgen. Bij vragen over onderstaande (beleids)documenten kun je terecht bij je contactpersoon/teamleider of de Adviseur vrijwilligerswerk (Vivian van Lümich).

Neem contact op

Andere belangrijke informatie

Ethiek

In de dagelijkse zorg/begeleiding van cliënten, kan men te maken krijgen met ‘ethische dillema’s’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een cliënt met slikproblematiek die toch graag normaal voedsel wil eten, maar waarbij dit vanuit een veiligheidsoogpunt beter is van niet. De vraag is dan hoe veilig is het als de cliënt géén gemalen voedsel eet? En wie is er verantwoordelijk als de cliënt zich verslikt?

Ethiek is nadenken over wat goede zorg is en hoe dat tot uitdrukking komt in het doen en laten van medewerkers/vrijwilligers. Sinds 2017 heeft SGL een Ethische Commissie. Deze commissie buigt zich over ethische vraagstukken en geeft ondersteuning en advies aan medewerkers over ethische dilemma's. Daarnaast heeft de ethische commissie een aantal gespreksleiders moreel beraad opgeleid, die op locatie met betrokkenen het gesprek voeren over wat het goede is om te doen.

Vrijwilligers kunnen ook in aanraking komen met ‘ethische dillema’s/vraagstukken’ tijdens hun contact met cliënten. Bespreek dit samen met de desbetreffende begeleider. Indien nodig kan er voor worden gekozen om een casus op te sturen naar de ethische commissie (ethischecommissie@sgl-zorg.nl). 

Intimiteit en Seksualiteit

Hersenletsel heeft gevolgen voor lichamelijk functioneren en (vaak onzichtbare) psychische en sociale gevolgen. Hersenletsel heeft ook invloed op de intimiteit en seksualiteitsbeleving. Van vrijwilligers wordt verwacht dat hun relatie met cliënten gebaseerd is op 'betrokkenheid met behoud van professionele afstand'. Als vrijwilligers een activiteit ondernemen met een cliënt waarbij sprake is van een risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan is het belangrijk dat de vrijwilliger op de hoogte is van de signalen, veiligheidsvoorwaarden en hoe hier naar te handelen. Het is de rol van de begeleider van de cliënt om de vrijwilliger hierover op gepaste wijze te informeren.

Indien een vrijwilliger heeft aangegeven bij de begeleiding/teamleider dat er sprake is van (vermoedelijk) seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik van een cliënt richting de vrijwilliger, is het van belang dat de veiligheid van de vrijwilliger wordt gegarandeerd en dat de vrijwilliger nazorg wordt aangeboden. Hierbij wordt in goed overleg met de vrijwilliger naar een passende oplossing gezocht. Vervolgens wordt de situatie multidisciplinair beoordeeld en vervolg acties worden in overleg met de vrijwilliger afgestemd. 

Wanneer een vrijwilliger seksuele gevoelens constateert bij een cliënt in een bepaalde situatie, dient dit te worden gemeld bij de desbetreffende begeleider/ teamleider. Deze melding is noodzakelijk ter bescherming van zowel cliënt als vrijwilliger. Ook wanneer de vrijwilliger zelf deze gevoelens ervaart zal hij/zij dit moeten melden aan de desbetreffende begeleider/teamleider.

Wanneer de vrijwilliger meer informatie wil betreffende Intimiteit en Seksualiteit, kan gevraagd worden naar de beleidsnotitie Intimiteit en Seksualiteit bij de desbetreffende begeleider.

Klachtenregeling

Wanneer vrijwilligers ongenoegen of klachten ervaren, dienen deze in eerste instantie te worden besproken met de begeleider of de teamleider van de locatie. Is het ongenoegen of klacht vervolgens niet opgelost of is men niet tevreden met de oplossing, kan contact opgenomen worden met de Adviseur Vrijwilligerswerk (Vivian van Lümich). De Adviseur Vrijwilligers werk kan bemiddelen of verdere informatie verstrekken over de klachtenprocedure binnen SGL.

Meldcode huiselijk geweld

SGL is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar cliënten. Onder deze verantwoordelijkheid valt ook de verwachting dat medewerkers/vrijwilligers attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen. Via de onderstaande link vindt men meer informatie over welke stappen van hen worden verwacht wanneer er sprake is van signalen omrent huiselijk geweld. Wanneer de vrijwilliger signalen van huiselijk geweld opvangt, dient dit te worden gemeld bij de desbetreffende begeleider.

Voor hulp bij het in kaart brengen van signalen: SignalenKaart

Wanneer de vrijwilliger meer informatie wil betreffende de Meldcode, kan gevraagd worden naar het protocol meldcode bij huiselijk geweld  bij de desbetreffende begeleider/teamleider.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg in de laatste levensfase van een cliënt. Het voornaamste doel van palliatieve zorg is het verlichten van het lijden, door middel van een persoonsgerichte aanpak van de zorg. De eigen regie van de cliënt staat hierbij centraal. Het is belangrijk om vroegtijdig te praten over palliatieve zorg. Vooral in de eerste fase is het belangrijk het gesprek aan te gaan, omdat mensen dan nog hun wensen kunnen delen/waarmaken. Een methode om erachter te komen of de cliënt zich in die fase bevindt, is het stellen van de ‘verrassingsvraag’, namelijk: ‘Zou ik verrast zijn als deze cliënt binnen 12 maanden zou komen te overlijden?’.

Meer informatie over palliatieve zorg.

Incidentmeldingen: MIC (Meldingen Incidenten Cliënten) en RAI (Registratie Agressieve Incidenten)

Een incident is: “Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt”. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld medicatie-incidenten, valincidenten of agressie-incidenten. Het melden van incidenten is bedoeld om te leren van onze fouten en de kwaliteit van zorg- en dienstverlening voor de cliënt te verbeteren. Hierdoor kan herhaling van incidenten zoveel mogelijk worden vóórkomen. En zorgen we samen voor een veilig arbeidsklimaat.

Ieder incident dient te worden gemeld. Vrijwilligers melden/bespreken incidenten met de begeleider. Deze maakt vervolgens een melding aan via Pluriform.

Wanneer de vrijwilliger meer informatie wil betreffende  incidenten, kan gevraagd worden naar het incidentmeldingenbeleid bij de desbetreffende begeleider. Wanneer de vrijwilliger meer informatie wil betreffende de Meldcode, kan gevraagd worden naar het protocol meldcode bij huiselijk geweld  bij de desbetreffende begeleider/teamleider. 

Zorg en dwang

De Wet Zorg en Dwang geldt sinds 1 januari 2020. Deze nieuwe wet zorgt voor een zorgvuldige afweging bij het inzetten van onvrijwillige zorg. Het doel van de wet is het terugdringen van onvrijwillige zorg, met het principe “nee, tenzij..”. Van onvrijwillige zorg is sprake als de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger niet instemt met voorgestelde zorg, begeleiding of andere afspraken. Voor de vraag of een cliënt zich verzet, is het niet relevant of hij wilsbekwaam is. Onvrijwillige zorg mag alleen toegepast worden, als sprake is van ernstig nadeel en als er geen alternatieven zijn om het ernstig nadeel af te wenden. Een voorbeeld hiervan kan zijn het veroorzaken van levensgevaar voor de cliënt of anderen. Ten alle tijden moet er gezocht worden naar alternatieven voor vrijwillige zorg.

Voor meer informatie over onvrijwillige zorg en alternatieve voor vrijwillige zorg: Alternatievenbundel voor meer vrijheid in de zorg | Vilans.

Wanneer de vrijwilliger meer informatie wil betreffende de Wet Zorg en Dwang, kan gevraagd worden naar de beleidsnotitie Onvrijwillige zorg bij de desbetreffende begeleider.